Privacy statement CORONA coaching & counseling

Beverwijk, 1 oktober 2018

CORONA COACHING & COUNSELING hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. CORONA COACHING & COUNSELING verwerkt persoonsgegevens die door u aan CORONA COACHING & COUNSELING zijn verstrekt als (potentiële) cliënt van CORONA COACHING & COUNSELING.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, relevant en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. CORONA COACHING & COUNSELING gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen. CORONA COACHING & COUNSELING houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als CORONA COACHING & COUNSELING zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw geslacht;
 • Uw adresgegevens, telefoonnummer, emailadres;
 • Uw beroep/functie;
 • Uw IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Uw locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
 • Verzenden van eventuele nieuwsbrieven en/of mailing(s);
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Om onze diensten uit te voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Grondslag verwerking
CORONA COACHING & COUNSELING verwerkt alleen persoonsgegevens indien en zover aan minimaal een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, vooral wanneer de betrokkene een kind is.

Doel van de verwerking
CORONA COACHING & COUNSELING verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze diensten. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht worden persoonsgegevens verwerkt, dit ter behandeling van uw opdracht. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden (bijvoorbeeld in het kader van nieuwsbrieven), in het kader van facturatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijnen
CORONA COACHING & COUNSELING bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
CORONA COACHING & COUNSELING verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de CORONA COACHING & COUNSELING en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@corona-counseling.nl. CORONA COACHING & COUNSELING wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
CORONA COACHING & COUNSELING neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen
CORONA COACHING & COUNSELING behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.


CORONA COACHING & COUNSELING

Creutzberglaan 106

1943NV Beverwijk

06-81875378

info@corona-counseling.nl