ALGEMENE VOORWAARDEN Corona coaching & counseling

Definities:

Corona coaching & counseling:

Corona coaching & counseling is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer 72952784.

Opdrachtgever:

iedere (rechts)persoon die met Corona coaching & counseling onderhandelt en/of eenovereenkomst aangaat voor door Corona coaching & counseling te leveren diensten.

Overeenkomst:

de overeenkomst (van opdracht) tussen een opdrachtgever en Corona coaching & counseling waarin staat dat Corona coaching & counseling diensten levert aan de opdrachtgever.

Diensten:

alle door Corona coaching & counseling te leveren diensten aan een opdrachtgever. Daaronder vallen onder andere consultatie en ondersteuning.

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op opdrachten, alle aanbiedingen enovereenkomsten waarbij Corona coaching & counseling partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Corona coaching & counseling uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voorCorona coaching & counseling eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Corona coaching & counseling.

2.2 De verplichtingen van Corona coaching & counseling gaan nooit verder dan door Corona coaching & counseling schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming offerte overeenkomst

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Corona coaching & counseling zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Als de opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod, tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Corona coaching & counseling gerechtigd het aanbod te wijzigen.

3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Corona coaching & counseling mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer opdrachtgever en Corona coaching & counseling de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van eenondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging.

Artikel 4 Medewerking door opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zal Corona coaching & counseling steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Corona coaching & counseling verstrekte informatie, ook wanneer deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie nietvoldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is Corona coaching & counseling bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

5. 1 Corona coaching & counseling neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 Corona coaching & counseling zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Corona coaching & counseling bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Corona coaching & counseling het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Corona coaching & counseling slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Corona coaching & counseling.

6.3 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4 Indien naar het oordeel Corona coaching & counseling een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen, is Corona coaching & counseling bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid, aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen.

7.2 Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij vooraf anders schriftelijk isovereengekomen.

7.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Corona coaching & counseling aan te wijzen bankrekening.

8.2 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijnbetaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Corona coaching & counseling is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.3 Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Corona coaching & counseling dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Wanneer opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.4 Betaling door opdrachtgever inzake voorlichting en workshops dient te geschieden volgens de navolgende betalingscondities:

  • 50% van de totale factuur bij het verlenen van de opdracht;
  • 50% van de totale factuur binnen 2 weken na afronding van de opdracht.

In overleg tussen beide partijen kan hiervan worden afgeweken, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

Artikel 9 Termijnen

9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Corona coaching & counseling schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Corona coaching & counseling ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Corona coaching & counseling opgeschort. In dat geval is Corona coaching & counseling verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Onder overmacht wordt verstaan:

  • onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Corona coaching & counseling zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen;
  • welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk is;
  • dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Corona coaching & counseling kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Corona coaching & counseling bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Corona coaching & counseling gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Corona coaching & counseling zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

12.2 Corona coaching & counseling behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12.3 Alle door Corona coaching & counseling verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model) contracten en andere geestesproducten van Corona coaching & counseling en dat in de ruimste zin des woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Corona coaching & counseling worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Zonder voorafgaande toestemming van Corona coaching & counseling mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Indien en voor zover er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Corona coaching & counseling is de totale aansprakelijkheid van Corona coaching & counseling beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom exclusief BTW.

13.2 De aansprakelijkheid van Corona coaching & counseling wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Corona coaching & counseling direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Corona coaching & counseling ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

13.3 Corona coaching & counseling is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Corona coaching & counseling naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

13.4 Opdrachtgever zal Corona coaching & counseling vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

13.5 Buiten de in artikel 13.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Corona coaching & counseling geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een acte zou worden gebaseerd. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van tips en/of adviezen. Eventuele ontstane schade is dan ook voor rekening van de opdrachtgever zelf.

13.6 Corona coaching & counseling is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

13.7 Corona coaching & counseling zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ten aanzien van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

13.8 Corona coaching & counseling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade, behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

Artikel 14 Annulering en wijziging inschrijving

14.1 Corona coaching & counseling behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Corona coaching & counseling kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Corona coaching & counseling de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mee te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Beëindiging

15.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot hetoorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betalingovereengekomen zijn.

Artikel 16 Geschillen

16.1 Klachten kunnen tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de begeleiding worden ingediend bij Corona coaching & counseling. Partijen streven er naar geschillen in goed overleg op te lossen. Wanneer een minnelijke regeling niet mogelijk blijkt te zijn, van het geschil worden voorgelegd aan de rechtbank te Haarlem.

16.2 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.

16.3 Alle overeenkomsten met opdrachtgever zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 17 Slotbepaling

17.1 Corona coaching & counseling is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

17.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benader(t)(en).

17.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Corona coaching & counseling.